Trần Khải

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Nhật Bản và nước ngoài, tôi đã trở về quê hương Việt Nam yêu dấu và vào làm việc tại công ty Nhân Lực Nhật Bản. Hiện tại tôi đang quản trị website của công ty cũng như kiêm chức vụ trưởng phòng truyền thông. Email: trankhai@nhanlucnhatban.com

해외 거주 이력

Viet Nam

2000/01 - 2010/1

Japan

2010/1 - 2012/1

United States

2012/1 - 현재

기본 정보

관심 있는 카테고리

  • 학업

  • 생활

  • 여행

  • 기타