4 tháng trước

Đời sống

Trả lại hàng Amazon ở combini

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

Các bạn cho mình hỏi, trả lại hàng vừa mới mua trên Amazon thông qua combini thì phí chuyển hàng là mình chịu hay bên Amazon chịu vậy?

4 tháng trước

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

Mình cám ơn!

4 tháng trước

Mạnh Cường Tống

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

Bạn có thể xác nhận lại phiếu ラベル mà in ra từ mẫu của Amazon, hoặc email hướng dẫn trả đồ của Amazon. Sẽ có nói là bên nào phải trả đó bạn.

4 tháng trước

Diệu Quỳnh Chi Hồ

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

Mình phải chịu đó bạn, phải gửi bằng 元払い

Đời sống bài viết Forum có liên quan

thất lạc hàng trên amazon.

Thân Quốc Sỹ

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

Hủy đăng ký thành viên Amazon

Trần Ánh Ngọc Đặng

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN