Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ của WeXpats

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này của WeXpats (dưới đây gọi là là “Điều Khoản Sử Dụng” ) quy định các điều khoản liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ (định nghĩa dưới đây) của Công ty và các quyền và nghĩa vụ liên quan giữa Công ty và Người Đăng Ký Dịch Vụ. Để sử dụng Dịch Vụ, Người Đăng Ký Dịch Vụ phải đọc và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng này.

Điều 1. Mục đích và Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này nhằm mục đích thiết lập các quy định liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ, quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ giữa Công ty và Người Đăng Ký Dịch Vụ liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và được áp dụng đối với Công ty và Người Đăng Ký Dịch Vụ. Trong trường hợp có bất kỳ mô tả nào khác với mô tả về Dịch Vụ theo quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này, Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 2. Định nghĩa

Trong Điều khoản sử dụng, các thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa như sau:

Điều 3. Đăng ký Sử Dụng Dịch Vụ

 1. Những người mong muốn sử dụng Dịch Vụ này có thể đăng ký sử dụng Dịch Vụ khi đã đồng ý tuân thủ toàn bộ Điều khoản và cung cấp cho Công ty những thông tin nhất định theo phương thức mà Công ty đã quy định (dưới đây gọi là “Thông Tin Đăng Ký”)
 2. Dựa trên quy định của mình, Công ty sẽ đánh giá việc đăng ký sử dụng Dịch Vụ của người mong muốn sử dụng Dịch Vụ theo quy định tại khoản 1 điều này có khả dĩ hay không và thông báo trong trường hợp Công ty chấp nhận việc đăng ký đó. Để tránh nhầm lẫn, việc đăng ký tư cách Người sử dụng Dịch Vụ chỉ hoàn tất khi có thông báo xác nhận từ Công ty.
 3. Thỏa thuận Sử dụng Dịch Vụ giữa Công ty và Người Đăng Ký Dịch Vụ đươc thiết lập khi đã hoàn thành việc đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều này. Người Đăng Ký Dịch Vụ có thể sử dụng Dịch Vụ theo Điều Khoản Sử Dụng này.
 4. Công ty có thể từ chối việc đăng ký hoặc đăng ký lại nếu người mong muốn sử dụng Dịch Vụ thuộc một trong các trường hợp dưới đây. Ngoài ra, Công ty không có nghĩa vụ trình bày lý do liên quan đến việc từ chối đăng ký.

Điều 4. Tính chính xác của Thông Tin Đăng Ký

 1. Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ sẽ cung cấp cho Công ty thông tin cá nhân chính xác và không sai sót hoặc thiếu nhất quán. Trường hợp thông tin cá nhân do Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp không chính xác hoặc/và bị bên thứ ba kháng nghị, yêu cầu hoặc khiếu nại, Ngươi Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ cam kết khắc phục bằng chi phí và tránh nhiệm của mình và không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến hoạt động của Công ty.
 2. Trường hợp thay đổi Thông Tin Đăng Ký, Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ phải thông báo cho Công ty ngay lập tức theo phương thức mà Công ty quy định.

Điều 5. Quản lý ID và Mật khẩu

Trường hợp Công ty cung cấp ID người dùng hoặc mật khẩu liên quan đến Dịch Vụ, Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ sử dụng và quản lý ID và mật khẩu bằng trách nhiệm của mình, không được cho bên thứ ba sử dụng hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba bất kỳ.

Điều 6. Cung cấp Dịch Vụ

 1. Mục đích của Dịch Vụ này như sau.
  • ①Xây dựng một môi trường tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin dưới dạng câu hỏi và câu trả lời giữa những Người sử dụng Dịch Vụ, tạo cơ hội thu thập và xem xét thông tin giữa những Người sử dụng Dịch Vụ với nhau.
  • ②Đối chiếu các thông tin đã nhận từ các tổ chức sử dụng Dịch Vụ với các nội đăng ký đã nhận từ Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ và cung cấp các thông tin dựa trên kết quả đối chiếu đó.
  • ③Môi giới tuyển dụng.
  • ④Tư vấn việc làm thông qua điện thoại hoặc phỏng vấn.
  • ⑤Cung cấp Dịch Vụ liên quan đến các dịch vụ quy đinh tại các khoản trên.
  • ⑥Tất cả các dịch vụ khác mà Công ty cho là hữu ích cho những người dùng.
 2. Công ty có thể thêm mới hoặc thay đổi mục đích Dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho Người dùng đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ.
 3. Dịch Vụ này được liên kết với các dịch vụ của một số trang web khác và nội dung được đăng trên trang web này sẽ được công khai trên các trang web khác trong một số điều kiện nhất định.

Điều 7. Điều khoản nghiêm cấm

Khi sử dụng Dịch vụ, Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ không được thực hiện bất kỳ hành vi tương ứng hoặc Công ty cho rằng tương ứng với một trong các quy định dưới đây.

Điều 8. Đình chỉ sử dụng Dịch Vụ

 1. Công ty có thể tạm dừng hoặc đình chỉ việc cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch Vụ mà không cần thông báo trước cho Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ theo môt trong các trường hợp sau.
  • Trong trường hợp khẩn cấp thực hiện việc kiểm tra hoặc bảo trì hệ thống máy tính liên quan đến Dịch Vụ này.
  • Trong trường hợp máy tính, đường dây liên lạc gặp sự cố và bị ngừng hoạt động do tai nạn bất khả kháng như động đất, sét, hỏa hoạn, bão lũ, mất điện, v.v… và các thảm họa thiên tai khác.
  • Trong trường hợp Công ty cho là việc ngừng tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động là cần thiết.
 2. Công ty có thể tạm dừng hoặc đình chỉ việc cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch Vụ mà không cần thông báo trước cho Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ theo môt trong các trường hợp sau.

Điều 9. Quyền sở hữu

 1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web hoặc Dịch vụ của Công ty thuộc về Công ty hoặc bên đã cấp phép cho Công ty. Việc cho phép sử dụng Dịch Vụ theo Điều Khoản Sử Dụng này không có nghĩa là Công ty cho phép người dùng được sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc bên cấp phép cho Công ty liên quan đến trang web hoặc Dịch Vụ của Công ty.
 2. Người dùng đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ tuyên bố và đảm bảo với Công ty rằng có quyền hợp pháp với với việc đăng tải hoặc gửi các dữ liệu và dữ liệu đăng tải không xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba bất kỳ.
 3. Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ phải cung cấp cho Công ty quyền của chủ sở hữu bản quyền hiện tại liên quan đến tác phẩm thứ cấp (bao gồm các quyền quy định tại điều 21 và 28 Luật bản quyền và quyền sử dụng vào mục đích thương mại) và cấp cho Công ty các giấy phép để có thể sử dụng chuyển nhượng, tái tạo, chỉnh sửa, sắp xếp, phát hành, in lại, truyền tải đến công chúng, trình chiếu, triển lãm, chào hàng, thương mại, cho mượn, dịch, điều chỉnh, phân phối một cách không độc quyền,miễn bồi thường, có khả năng chuyển nhượng và mang tính toàn cầu.
 4. Nhằm mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng, quảng cáo và đẩy mạnh sử dụng trang web, Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ được phép chỉnh sửa nội dung được đăng bởi Người Sử Dụng Dịch Vụ khác, phân phối dữ liệu lớn, đăng lên trang web của Công ty, đăng lên các trang web đối tác của công ty, v.v…

Điều 10. Hủy bỏ việc đăng ký

 1. 1. Công ty có thể chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu đã đăng hoặc thông báo và tạm thời ngừng cung cấp Dịch Vụ, hủy đăng ký tư cách Người Sử Dụng Dịch Vụ hoặc hủy Thỏa thuận Sử dụng Dịch Vụ trong trường hợp Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ vi phạm bất kỳ quy định sau đây.
  • Vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng.
  • Trong trường hợp có gian dối liên quan đến việc đăng ký.
  • Ngừng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán, hoặc bắt đầu thủ tục phá sản, thủ tục phục hồi dân sự, thủ tục tái cơ cấu chức công ty, hoặc bắt đầu thanh lý đặc biệt hoặc các thủ tục tương tự.
  • Không sử dụng Dịch Vụ trong vòng 6 tháng trở lên.
  • Khi không có phản hồi về việc trả lời câu hỏi từ Công ty hoặc các phản hồi khác trong vòng từ 30 ngày trở lên.
  • Trong trường hợp liên quan đến các khoản quy định tại điều 3 và điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này.
  • Ngoài ra, trường hợp Công ty cho rằng việc sử dụng Dịch Vụ, đăng ký với tư cách Người Sử Dụng Dịch Vụ hoặc việc tiếp tục hợp đồng sử dụng Dịch Vụ không phù hợp.
 2. 2. Nếu thuộc bất kỳ mục nào ở trên, Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ sẽ mất lợi ích trong kỳ hạn liên quan đến các khoản nợ với Công ty và phải thanh toán ngay lập tức tất cả các khoản nợ đó cho Công ty.
 3. 3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ phát sinh bởi các hành vi Công ty thực hiện theo quy định tại điều này.

Điều 11. Ngừng sử dụng Dịch Vụ

 1. Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ có thể ngừng sử dụng Dịch Vụ này và hủy đăng ký tư cách Người Sử Dụng Dịch Vụ bằng cách thông báo cho Công ty theo phương thức mà Công ty đã quy định.
 2. Khi ngừng sử dụng Dịch Vụ, nếu có một khoản nợ đối với Công ty, Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ sẽ mất các lợi ích trong kỳ hạn và phải thanh toán ngay lập tức tất cả các khoản nợ đó cho Công ty.
 3. Việc xử lý thông tin cá nhân sau khi ngừng sử dụng Dịch Vụ phải tuân thủ với các quy định tại Điều 17.

Điều 12. Thay đổi và kết thúc nội dung Dịch Vụ

 1. Công ty có thể thay đổi nội dung của Dịch vụ này hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ tùy theo tình hình của Công ty. Nếu Công ty chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ này, Công ty sẽ thông báo trước cho Người dùng đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ.
 2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại cho người dùng đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ phát sinh từ hành vi thay đổi và chấm dứt đó.

Điều 13. Từ chối bảo hành

 1. Công ty không đảm bảo rằng: Dịch vụ này sẽ đáp ứng được mục đích cụ thể của Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ, có chức năng, giá trị sản phẩm, độ chính xác và tính hữu dụng mà Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ mong đợi, việc sử dụng Dịch Vụ của Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ đáp ứng luật pháp và quy định hiện hành hoặc quy tắc nội bộ của các nhóm ngành, không có bất cứ vấn đề liên quan xảy ra.
 2. Công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm đối với những hành vi hoặc kết quả mà Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ này đạt được (bao gồm thông tin được đăng lên trong Dịch Vụ, thông tin bên ngoài như sách báo được giới thiệu, thông tin tại các trang web được liên kết).
 3. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với trang web được người dùng truy cập thông qua liên kết (link). Link không mang ý nghĩa là Công ty và bên được dẫn theo đường link có mối quan hệ của công ty liên quan,đối tác kinh doanh .

Điều 14. Loại trừ các lực lượng chống đối xã hội

Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ, ở hiện tại và trong tương lai khi sử dụng Dịch Vụ, phải tuyên bố không được liên quan đến các hành động chống đối xã hội (người có liên quan đến các băng nhóm, xã hội đen, rời khỏi băng nhóm trong vòng chưa đầy 5 năm, thành viên liên quan đến băng nhóm, nghiệp đoàn xã hội đen, người tống tiền, người có liên quan đến các hoạt động chống phá xã hội, v.v…), ngoài ra không được có hành vi vi phạm pháp luật như hành vi mang tính chất bạo lực, lừa đảo, tống tiền, cản trở người thi hành công vụ, v.v… Trong trường hợp vi phạm các tuyên bố nêu trên, Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ sẽ phải chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ mà không được phản đối.

Điều 15. Miễn trách nhiệm

 1. Công ty không chịu trách nhiệm đối bồi thường đối với những thiệt hại phát sinh từ việc Dịch Vụ bị đình chỉ, dừng, chấm dứt, vô hiệu hóa, xóa tin nhắn hoặc thông tin mà Người đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ đã trao đổi thông qua Dịch Vụ, hủy đăng ký của người đã đăng ký sử dụng Dịch Vụ, hủy thông tin có được từ việc sử dụng Dịch vụ, mất dữ liệu, lỗi hoặc hư hỏng thiết bị khi sử dụng Dịch Vụ hoặc các thiệt hại khác liên quan đến Dịch Vụ mà không phải do lỗi của Công ty (dưới đây gọi là “Thiệt Hại Cho Người Sử Dụng”).
 2. Ngay cả khi Công ty chịu trách nhiệm cho bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ không bồi thường vượt quá khoản phí sử dụng mà Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ đã thanh toán cho Công ty trong 12 tháng trước đó. Hơn nữa, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc mất lợi nhuận, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại đặc biệt hoặc các thiệt hại trong tương lai.
 3. Công ty không có nghĩa vụ phải quản lý hoặc xóa dữ liệu được đăng trong Dịch Vụ này.
 4. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch, liên hệ, tranh chấp, v.v… xảy ra giữa những Người Sử Dụng Dịch Vụ với nhau hoặc với bên thứ ba liên quan đến Dịch Vụ hoặc trang web của Công ty.

Điều 16. Bảo mật

Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ phải bảo mật với những thông tin không được công khai mà Công ty đã cung cấp và yêu cầu bảo mật liên quan đến Dịch Vụ này trừ trường hợp có sự đồng ý của Công ty bằng văn bản.

Điều 17. Xử lý thông tin cá nhân

Việc xử lý thông tin cá nhân của Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ của Công ty sẽ được quy định trong mục "Xử lý thông tin cá nhân" và Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý rằng Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân theo mục "Xử lý thông tin cá nhân" đó.

Điều 18. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và gây thiệt hại cho Công ty, bên liên quan hoặc bên thứ ba.

Điều 19. Thay đổi trong Điều khoản

Công ty có thể thay các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này. Công ty sẽ thông báo cho Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ về nội dung thay đổi. Trong trường hợp Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ tiếp tục sử dụng Dịch Vụ hoặc không xóa tài khoản trong thời hạn Công ty quy định sẽ được coi là đã đồng ý với việc thay đổi Điều Khoản Sử Dụng.

Điều 20. Liên lạc và thông báo

Các câu hỏi liên quan đến Dịch Vụ, các liên lạc hoặc thông báo từ Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ đến Công ty, hoặc thông báo về các thay đổi đối với Điều khoản, hoặc các thông báo khác từ Công ty đến cho Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ sẽ được thực hiện theo cách thức do Công ty quy định.

Điều 21. Chuyển giao vị trí theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch Vụ

 1. 1. Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ không được chuyển giao, chuyển nhượng, thế chấp hoặc các hình thức tương tự đối với vị trí trong Thỏa thuận Sử dụng Dịch Vụ hoặc các quyền và nghĩa vụ theo Điều Khoản Sử Dụng này cho bên thứ ba bất kỳ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.
 2. 2. Nếu Công ty chuyển nhượng nghiệp vụ kinh doanh này cho một công ty khác, Công ty có quyền chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng vị trí của mình trong Thỏa thuận Sử dụng Dịch Vụ, các quyền lợi và nghĩa vụ, Thông Tin Đăng Ký của Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ và các thông tin khác của khách hàng. Người Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ sẽ phải đồng ý trước việc chuyển nhượng đó. Ngoài ra, chuyển nhượng kinh doanh được quy định trong phần này sẽ bao gồm không chỉ chuyển nhượng kinh doanh thông thường mà còn bất kỳ trường hợp nào công ty tách ra hoặc chuyển nhượng nghiệp vụ

Điều 22. Hiệu lực từng phần.

Trường hợp một trong các điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc một phần trong đó vô hiệu hoặc không thể thi hành theo quy định của Luật hợp đồng người tiêu dùng hoặc các quy định pháp luật khác liên quan thì những điều khoản lại vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Điều 23. Luật áp dụng và tòa án xét xử

 1. Luật áp dụng đối với Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Thỏa thuận Sử dụng Dịch Vụ này là luật của Nhật Bản. Ngoài ra, ngay cả khi có trường hợp có hoạt động buôn bán hàng hóa diễn ra trong Dịch Vụ này, Công ty đồng ý miễn trừ việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
 2. Toàn bộ những tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng hoặc Thỏa thuận Sử dụng Dịch Vụ sẽ được giải quyết tại tòa án địa phương Tokyo hoặc toàn án sơ thẩm Tokyo.

Ngày có hiệu lực: 26 tháng 2, 2019

XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

I. Định nghĩa thông tin cá nhân

Là những thông tin để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, ngày tháng năm sinh và những thông tin liên quan khác Ngoài ra, nếu những thông tin này không đủ để xác định danh tính của cá nhân đó, thì có thể dễ dàng đối chiếu với những thông tin khác và cuối cùng vẫn có thể xác định danh tính của cá nhân đó.

II. Thu thập thông tin cá nhân và mục đích

① Sử dụng cho trang web cộng đồng của Công ty chúng tôi 1. Đăng ký trên trang web cộng đồng do Công ty chúng tôi vận hành 2. Gửi hướng dẫn và tài liệu của trang web cộng đồng mà Công ty chung tôi cung cấp 3. Gửi yêu cầu hợp tác quảng cao, báo cáo kết quả , 4. Thông báo về chương trình khuyến mãi, trải nghiệm người dùng, quà, v.v.. 5. Sử tài liệu thống kê với hình thức không thể xác định thông tin cá nhân 6. Cung cấp thông tin cá nhân cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi dựa trên sự đồng ý của cá nhân đó. 7. Những nghiệp vụ khác liên quan hoặc đi kèm với các nghiệp vụ trên

② Sử dụng cho dịch vụ đề xuất dự án. - Cung cấp cho dịch vụ đề xuất dự án của Công ty - Cung cấp thông tin cá nhân (như thông tin về bảng kỹ năng, v.v..) cho các công ty sử dụng dịch vụ giới thiệu của Công ty chúng tôi dựa trên sự đồng ý của cá nhân đó. - Gửi đính kèm hướng dẫn và tài liệu về dịch vụ mà Công ty chúng tôi cung cấp - Gửi yêu cầu hợp tác tiếp thị, báo cáo kết quả tiếp thị, thông báo về chiến dịch khuyến mãi, trải nghiệm người dùng, quà, v.v.. - Sử tài liệu thống kê với hình thức không thể xác định thông tin cá nhân - Tuyển dụng người thu thập thông tin để làm nội dung các ký sự, bài viết. - Những nội dung khác liên quan hoặc đi kèm với các nội dung trên.

③ Giải đáp thắc mắc - Liên hệ giải đáp các thắc mắc - Sử tài liệu thống kê với hình thức không thể xác định thông tin cá nhân ※Trong số những tài liệu đã cung cấp cho Công ty chúng tôi, một phần có thể không được trả lại. Xin hãy lưu ý!

III. Hệ quả khi không cung cấp thông tin cá nhân

Trường hợp không cung cấp các thông tin được yêu cầu thì có thể không được sử dụng Dịch vụ.

IV. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Về nguyên tắc, Công ty chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân đã nhận được cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của chính cá nhân đó sau khi Chúng tôi đã xác định nơi nhận cung cấp và nội dung sẽ cung cấp. Ngoài ra, khi thành viên của Dịch vụ ứng tuyển vào những công ty đang sử dụng Dịch vụ nghĩa là chúng tôi đã đạt được sự đồng ý của thành viên đó liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Về các thông tin cá nhân sẽ cung cấp, phương thức cung cấp, loại hình công ty sử dụng Dịch vụ nhận cung cấp thông tin, quy định hợp đồng liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân đối với các Công ty sử dụng dịch vụ được quy định như sau: + Các mục thông tin cá nhân của người dùng mà Công ty chúng tôi sẽ cung cấp bao gồm: họ tên, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm và lý lịch, v.v.. + Công ty chúng tôi sẽ thông qua các hình thức như văn bản, bằng lời nói thông qua điện thoại, fax, phương tiện ghi âm điện tử hoặc phương tiện liên lạc điện tử như thư điện tử. + Loại ngành của các công ty dùng dịch vụ này là các công ty có ngành nghề truyền thông, thông tin. + Công ty chúng tôi đã ký kết thỏa thuận liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi cung cấp với các công ty sử dụng Dịch vụ. + Trong các trường hợp sau đây, thông tin cá nhân có thể được cung cấp mà không cần sự đồng ý của chính cá nhân đó:

1. Theo quy định của luật pháp 2. Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản. 3. Trường hợp không thể đạt được sự đồng ý của cá nhân đó 4. Khi đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em nhưng không thể đạt sự đồng ý của cá nhân người sở hữu thông tin đó. 5. Trường hợp việc cung cấp thông tin cá nhân thuộc nghĩa vụ phải hợp tác với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, hay người được ủy quyền để thực hiện các nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, và Công ty chúng tôi nhận thấy rằng việc xin phép sự đồng ý của người dùng có thể gây trở ngại cho việc thực hiện nghĩa vụ trên. 6. Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, liên đoàn luật sư, hội bảo vệ người tiêu dùng hoặc một tổ chức có cùng thẩm quyền yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân. 7. Khi người dùng Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba một cách rõ ràng. 8. Khi cung cấp thông tin cá nhân từ việc kế thừa hoạt động kinh doanh khi sáp nhập doanh nghiệp hoặc các lý do khác.

V. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi có thể ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Khi ủy thác xử lý thông tin cá nhân, Công ty chúng tôi sẽ lựa chọn công ty phù hợp để nhận ủy thác và giám sát chặc chẽ để thông tin cá nhân được quản lý một cách an toàn.

VI. Sử dụng chung thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ chia sẻ và sử dụng chung những thông tin cá nhân có được với các công ty thành viên thuộc Leverages Co., Ltd. Các thông tin cá nhân được chia sẻ bao gồm tên, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, ngày sinh, kinh nghiệm và lý lịch, v.v.. Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng trong phạm vi được quy định như mục II. Phương pháp trao đổi thông tin được thực hiện bằng văn bản, phương tiện giao tiếp điện từ như thư điện tử, v.v.. Leverages Co., Ltd chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân liên quan đến việc chia sẽ và sử dụng đó.

VII. Thủ tục Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của đối tượng được phép tiết lộ

- Về thủ tục yêu cầu: + Trường hợp người dùng hoặc người đại diện của người dùng yêu cầu thông báo mục đích sử dụng, tiết lộ thông tin, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ nội dung, ngừng sử, xóa bỏ việc sử dụng và ngừng cung cấp cho bên thứ ba về những thông tin cá nhân thuộc đối tượng được phép tiết lộ mà Công ty chúng tôi đang nắm giữ (dưới đây sẽ gọi tắt là “Yêu cầu cung cấp thông tin”), Công ty chúng tôi xử lý nhanh chóng theo đúng trình tự thủ tục đã quy định sẵn. Tuy nhiên, nếu việc xử lý Yêu cầu cung cấp thông tin thuộc với một trong những trường hợp dưới đây, Công ty chúng tôi sẽ không được xử lý và thông báo việc không thể xử lý cũng như lý do cho người dùng và đại diện hợp pháp của người dùng. ・ Khi đe dọa gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền lợi lợi ích hợp pháp khác của người dùng hoặc bên thứ ba. ・ Khi đe dọa sẽ gây ản trở đáng kể việc thực hiện đúng công việc của Công ty chúng tôi. ・ Khi vi phạm pháp luật. + Trường hợp xóa thông tin cá nhân hoặc ngừng sử dụng , người dung có khả năng không thế sử dụng được Dịch vụ . Ngoài ra, Công ty chúng tôi sẽ xử lý những thông tin cá nhân không còn cần thiết theo đúng quy định sau khi dịch vụ chấm dứt. - Những giấy tờ chứng nhận cần thiết khi thực hiện thủ tục yêu cầu: ① Trường hợp người dùng Khi thực hiện thủ tục Yêu cầu cung cấp thông tin, hãy gửi kèm một bản sao của bất kỳ một trong những tài liệu nhận dạng cá nhân được liệt kê dưới đây. Ngoài ra, ngoại trừ trường hợp địa chỉ giống với địa chỉ thường trú - “Như trên”, thì hãy xóa địa chỉ thường trú bằng cách bôi đen. 1. Bằng lái xe 2. Thẻ bảo hiểm y tế 3. Thẻ thường trú 4. Sổ hưu trí 5. Thẻ đăng ký người nước ngoài 6. Hộ chiếu ② Trường hợp người đại diện của người sử dụng Dịch vụ > Nếu người đưa ra Yêu cầu cung cấp thông tin là người đại diện,cùng với các tài liệu trong mục ①, xin hãy nộp thêm các tài liệu xác minh danh tính (bản sao). > Trong những giấy tờ có thể xác minh thông tin chỗ ở hiện tại, thì xin hãy bôi đen phần địa chỉ thường trú. A. Người đại diện theo pháp luật > Tài liệu để xác nhận có quyền đại diện theo pháp luật (bản sao sổ hộ khẩu, trường hợp người đại diện là cha/mẹ của người dùng thì cần thêm bản sao thẻ bảo hiểm có ghi người phụ thuộc, v.v..) > Tài liệu để xác nhận là đại diện theo pháp luật của người sử dụng (bản sao bằng lái xe của người đại diện theo pháp luật, hoặc thẻ bảo hiểm y tế, v.v..) B. Trường hợp đại diện theo ủy quyền > Giấy ủy quyền > Tài liệu xác minh thông tin của người đại diện (bản sao bằng lái xe của người đại diện, hoặc thẻ bảo hiểm y tế, v.v..) + Thông tin cá nhân mà người đâị diện đã gửi để Yêu cầu cung cấp thông tin sẽ được sử dụng trong phạm vi cần thiết theo trình tự thủ tục yêu cầu cung cấp. Các thông tin xác minh của người dùng, tài liệu xác minh người đại diện, v.v.. mà Công ty húng tôi nhận được sẽ được hủy theo phương thức thích hợp sau khi đã hoàn thành việc xác minh. Ngoài ra, sau khi thủ tục kết thúc, trong một khoảng thời gian nhất định, giấy Yêu cầu cung cấp thông tin cũng sẽ được hủy theo phương thức thích hợp. - Nơi đăng ký Yêu cầu cung cấp thông tin + Xin vui lòng liên hệ với Công ty bằng các hình thức dưới đây trong trường hợp có Yêu cầu cung cấp thông tin. Sau đó, vui lòng điền vào các mục được yêu cầu trên biểu mẫu soạn sẵn (giấy yêu cầu xử ký yêu cầu tiết lộ thông tin) Công ty chúng tôi đã cung cấp và gửi lại nó cùng với các tài liệu xác minh danh tính người dung được theo quy định tại 2 khoản trên. Ngoài ra, trong các yêu cầu được liệt kê, việc thông báo về mục đích sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân như trên sẽ không mất phí. + Công ty chúng tôi xử lý Yêu cầu cung cấp thông tin trong vòng 14 ngày từ ngày nhận được Yêu cầu cung cấp đã ghi đầy đủ những mục cần thiết và tài liệu xác minh thông tin của người Yêu cầu cung cấp thông tin. 1. Nơi giải đáp thắc mắc 2. Tầng 17, Tòa nhà Hikarie Shibuya, 2 Chome-21-1, Quận Shibuya, Tokyo 〒150-8510 3. Leverages Co., Ltd., cửa sổ tư vấn khách hàng. 4. Địa chỉ email: privacy@leverages.jp 5. Số điện thoại: 03-5774-1632 ※ Nếu có liên lạc vào thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ, nghỉ tết, hoặc những ngày nghỉ khác của công ty chúng tôi,... chúng tôi sẽ tiếp nhận vào ngày hành chính tiếp theo sau đó.

VII. Thủ tục Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của đối tượng được phép tiết lộ

Trên trang web này, Công ty chúng tôi có thể sử dụng các công cụ như cookie hay web beacon, v.v.. cho mục đích cải thiện dịch vụ, thu thập thông tin thống kê như trạng thái truy cập v.v.., hoặc phân phối quảng cáo trên trang web này, nhưng bằng việc sử dụng các công cụ này Công ty chúng tôi không thể thu thập thông tin cá nhân mà người dung chưa nhập vào. ① Cookie 1. Cookie là gì? 2. Cookie là một cơ chế lưu trữ lịch sử sử dụng và nội dung đầu vào được gửi và nhận giữa trình duyệt và máy chủ dưới dạng tệp trên máy tính khi sử dụng trang web. Nếu truy cập vào một trang web đã từ truy cập trước đó, người vận hành trang web có thể sử dụng thông tin cookie để thay đổi hiển thị cho mỗi người dùng. Nếu cho phép gửi và nhận cookie thông quan việc cài đặt trình duyệt, trang web của người dùng có thể truy xuất cookie từ trình duyệt của người dùng. Ngoài ra, để bảo vệ quyền riêng tư, trình duyệt của người dùng chỉ gửi những cookie được gửi và nhận bởi máy chủ của trang web được sử dụng. 3. Cài đặt Cookie 3.1. Có thể cài đặt gửi và nhận cookie bằng việc chọn từ "Cho phép tất cả cookie", "Từ chối tất cả cookie" và "Thông báo khi nhận được cookie". Phương pháp cài đặt khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt, vì vậy hãy kiểm tra với menu "Trợ giúp" trong trình duyệt mà bạn sử dụng. 3.2. Xin hãy chú ý rằng một khi người dùngc chọn cài đặt “Từ chối tất cả cookie”, bạn có thể bị hạn chế sử dụng các dịch vụ trên Internet, chẳng hạn như không thể sử dụng các dịch vụ yêu cầu xác thực. 4. Những công việc mà Công ty chúng tôi sử dụng cookie: Dưới đây là những mục đích chúng tôi sử dụng cookie: 4.1. Để có thể cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cho mỗi người dùng bằng cách tham khảo thông tin đăng ký của người dùng được lưu trữ khi người dùng đăng nhập vào dịch vụ xác thực. 4.2. Để hiển thị quảng cáo tối ưu trên các trang web của các công ty khác dựa trên nội dung mà người dùng quan tâm hay tình hình sử dụng trên trang web của Công ty chúng tôi. 4.3. Để điều tra số lượng khách truy cập và lưu lượng truy cập của trang web của Công ty chúng tôi và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. 4.4. Với mục đích duy trì bảo mật, Công ty chúng tôi sẽ nhắc người dùng nhập lại (xác thực lại) mật khẩu sau một khoảng thời gian nhất định kể từ lần cuối sử dụng. 5. Thêm nữa, Công ty chúng tôi có thể lưu trữ và tham khảo thông tin cookie, chẳng hạn như lịch sử trình duyệt trang web. Ngoài ra, một số thông tin thu được bằng cookie có thể sẽ được cung cấp cho các công ty đối tác làm thông tin thống kê. ② Web beacon Trên trang web của Công ty chúng tôi, có những trang sử dụng web beacon cho mục đích thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cải thiện dịch vụ. Thông tin thu được bằng web beacon không chứa bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. ③ Số nhận dạng cá nhân của thiết bị đầu cuối di động Số nhận dạng cá nhân của thiết bị đầu cuối di động là số được gửi bởi thiết bị đầu cuối di động của người dùng để phân biệt các thiết bị đầu cuối di động khi thiết bị đầu cuối di động truy cập trang web và được sử dụng để kiểm soát truy cập. Số nhận dạng không bao gồm thông tin về quyền riêng tư của người dùng, chẳng hạn như số điện thoại di động, địa chỉ email và tên của người dùng. Ngoài ra, chỉ với số nhận dạng cá nhân này thì không thể xác định cá nhân người dùng đã đăng ký.

【Ngày sủa đổi thi hành: ngày 26 tháng 2 năm 2019】

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2012-2016 Alexandre Demode (Alex-D) Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.