Lương Gia Kỳ

Quan tâm đến việc làm ở Nhật

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

1995/03 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1995/03/27

  • Giới tính

    Nam

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web