Trương Ngọc Mẫn

Yêu nước Nhật từ lâu

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

1997/03 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1997/03/24

  • Giới tính

    Nữ

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web